Verkoopsvoorwaarden

Hieronder vind u een uitreksel uit de verkoopsvoorwaarden, in hoofdzaak met betrekking de tot de koper.

De volledige verkoopsvoorwaarden vindt u via de link hierhaast.

 

IN HOOFDZAAK MET BETREKKING TOT DE KOPER

 

1. De koper
De hoogste bieder koopt aan de hamerprijs. Bij betwisting over de toewijzing zal door de veilingmeester worden beslist aan wie het lot wordt toegewezen. Elke bieder wordt geacht te handelen voor eigen rekening en is persoonlijk verantwoordelijk voor de aankoop, tenzij een geldig document van de eigenlijke koper 4 uur voor aanvang van de veiling wordt overhandigd aan Galerij De Vuyst waarin vermeld staat dat voor een derde zal worden geboden. In dit geval is de werkelijke bieder samen met de koper hoofdelijk en solidair aansprakelijk voor alle uit dat bod voortvloeiende verplichtingen. De werkelijke koper is door de boden van de bieder eveneens gebonden door huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

 

2. De minimale verhoging
De veilingmeester heeft het recht een bod te weigeren dat het vorige bod niet met 10% verhoogt.

 

3. Verkoopkosten en volgrecht
De verkoopkosten zijn ten laste van de koper samen met het volgrecht,
daar waar van toepassing.
De verkoopkosten voor de koper bedragen 22% op de hamerprijs, BTW inbegrepen, indien toepassing plaatsvindt van BTW over de marge (art. 58, § 4 W.BTW).
Het volgrecht is van toepassing voor kunstenaars uit de landen die lidstaat zijn van de Europese Unie en de landen buiten de E.U. waar volgens de wetgeving het volgrecht geldt, en dat tot en met 70 jaar na het jaar van overlijden van de kunstenaar, voor loten met een hamerprijs van € 2.000 of meer.
Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt : - 4 % op het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000; - 3 % op het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met
€ 200.000; - 1 % op het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000; - 0,5 % op het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000; - 0,25 % op het deel van de verkoopprijs boven € 500.000. Het maximumbedrag van het recht mag evenwel niet hoger liggen dan
€ 12.500.
(wet van 4 december 2006 en K.B. van 2 augustus 2007)
Voor zover een buiten de Europese Unie gevestigde koper vooraf melding maakt aan De Vuyst te opteren voor aankoop onder de normale regeling van BTW zal voor buiten de Europese Unie uitgevoerde kunstwerken en pas na voorlegging van de vereiste uitvoerdocumenten De Vuyst het bedrag aan BTW terugbetalen voor zoverre het in de verkoopprijs begrepen is of er werd aan toegevoegd.
Tijdens of onmiddellijk na de veiling opgestelde rekeningen zullen wegens overbelasting van de boekhouding aan bijzonder nazicht en verbetering onderhevig blijven.
◊ Met een ruit aangeduide loten: zijn afkomstig van een land buiten de Europese Unie en zijn bijgevolg onderhevig aan een bijzondere BTW-regeling waardoor de verkoopkosten 28% in plaats van 22% op de hamerprijs bedragen, BTW op de marge inbegrepen.

 

4. Betaling
De betaling en afhaling van een aankoop zal geschieden binnen de vijf werkdagen volgend op de veiling. De verkoop geschiedt tegen contante betaling van de verkoopprijs in Euro. De totaalprijs van de aankoop van
een goed ter waarde van € 3.000 of meer mag niet in contanten worden vereffend. Onmiddellijk na aankoop van een lot zal de koper zijn naam en adres opgeven aan Galerij De Vuyst en indien gewenst bewijs leveren van zijn identiteit. Indien gewenst kan Galerij De Vuyst dadelijk na de toewijzing eisen de gehele of een deel van de verkoopprijs te betalen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft kan het lot naar goeddunken van de veilingmeester terstond weer worden opgeroepen. Betaling zal slechts geacht worden te hebben plaatsgevonden van zodra Galerij De Vuyst in het bezit is van de contante gelden, of de bankrekening van Galerij De Vuyst is gecrediteerd. Alle gelden die Galerij De Vuyst van de koper ontvangt, worden steeds aangewend voor de voldoening van de oudste schuld van deze koper aan Kunstgalerij De Vuyst, waarbij bij schuld uit koop ter veiling de datum van de verkoop en het lotnummer bepalend zijn. Betalingen met Mastercard, Visa en Eurocard zullen onderworpen worden aan administratieve kosten die 2% bedragen voor binnenlandse en voor buitenlandse kaarthouders.

 

5. Afhaling
Om onnauwkeurigheid te vermijden zullen geen loten worden afgehaald tijdens de veiling. Het toegewezen lot zal niet in het bezit van de koper overgaan vóór de totale verkoopprijs is betaald. De koper zal op eigen kosten en risico de aangekochte goederen afhalen binnen de vijf werkdagen volgend op de veiling. De meeste zorg wordt aan de toegewezen voorwerpen besteed, doch na de toewijzing is Galerij De Vuyst noch iemand in haar dienst aansprakelijk voor verlies of beschadiging. Na de vijfde werkdag volgend op de veiling vallen bijkomende verzekeringskosten en opslagkosten geheel ten laste van de koper. Elk transport van aangekochte loten zal door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

6. Bij niet afhalen of niet betaling van toegewezen loten overeenkomstig 4 en 5 staat het Galerij De Vuyst vrij:

 

* te handelen tegen de koper wegens contractbreuk;

 

* de verkoop van het lot en ook deze van andere loten verkocht op dezelfde en

op vorige veilingen te ontbinden;

 

* het lot opnieuw te koop aan te bieden, onmiddellijk of tijdens een latere veiling, waarbij een eventueel nadelig verschil in de latere verkoopprijs door de rouwkoper zal dienen te worden betaald zonder dat deze
evenwel recht heeft op een gebeurlijke bonus;

 

* het lot te transporteren, in bewaring te geven en te verzekeren op kosten van de rouwkoper;

 

* interesten aan te rekenen van maximaal 1,5% per maand op de verkoopprijs;

 

* dit en andere loten toegewezen aan dezelfde koper op dezelfde en andere veilingen achter te houden en alleen dan vrij te geven als het totaal verschuldigde bedrag van alle loten is betaald;

 

* boden te verwerpen en geen rekenschap te houden met boden door en in opdracht van de rouwkoper in toekomstige veilingen;

 

* alle schikkingen te treffen tot vergoeding, indien noodzakelijk door middel van goederen eigendom van de rouwkoper die zich om welke reden ook in het bezit van Galerij De Vuyst bevinden.

 

7. Beschrijving van de loten
a. De te veilen voorwerpen zijn gewoonlijk van enige ouderdom. Alle loten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met hun fouten en onvolmaaktheden. Illustraties in de catalogus zijn enkel bedoeld voor identificatie. De kopers moeten zichzelf vóór de veiling vergewissen van de staat van elk lot, of het beschadigd is of hersteld, en voor zichzelf onderzoeken of het lot overeenstemt met de beschrijving. Elke verklaring in de catalogus, brochures of publiciteit van Galerij De Vuyst is zonder verantwoordelijkheid vanwege de Galerij. Elke verklaring in de catalogus, brochures of publiciteit van Galerij De Vuyst in verband met auteurschap, herkomst, ontstaan, ouderdom, toeschrijving, kwaliteit en staat van om het even welk lot is slechts een opinie, geen feitelijkheid en mag ook niet als dusdanig worden beschouwd. Galerij De Vuyst noch iemand in dienst van Galerij De Vuyst bezit de autoriteit tot het geven van enige garantie in verband met een lot. Galerij De Vuyst geeft geen enkele garantie, ook geen stilzwijgende, ten aanzien van het verkochte aan de koper; met betrekking tot de aansprakelijkheid van Galerij De Vuyst, zijn alle vorderingen die de koper op Galerij De Vuyst zou kunnen verkrijgen steeds beperkt tot maximaal het totaalbedrag van het daadwerkelijk door de koper aan Galerij De Vuyst betaalde bedrag.

 

b. Indien Galerij De Vuyst binnen de 21 dagen volgend op de veiling bericht ontvangt van de koper van een lot dat de authenticiteit van het lot
wordt betwist zal Galerij De Vuyst, indien zij overtuigd is dat de aanklacht gerechtvaardigd is, contact opnemen met de verkoper en zo nodig handelen overeenkomstig artikel 13 van de verkoopsvoorwaarden, waarbij de koper hiervoor volmacht geeft aan Galerij De Vuyst.

 

8. Galerij De Vuyst heeft ten allen tijde het recht tijdens de veiling een bod te weigeren, de boden te laten verlopen naar eigen goeddunken, een lot onder voorbehoud toe te wijzen, een lot aangemeld in de catalogus niet ter veiling te brengen, loten te combineren of de volgorde van de te veilen werken te wijzigen.

Sluiten
Loading...